Versie van 17 november 2020

Algemene voorwaarden.

1. Bedrijfsgegevens

 

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat, wordt het bedrijf DETT coaching en psychotherapie bedoeld.

 

DETT coaching en psychotherapie

Odette Koelewijn

Churchill-laan 17-1

1078 DB Amsterdam

info@studiodett.nl

KVK nummer 66132924

BTW nummer NL002332271B46

2. Werkingssfeer

 

Op al mijn trainingen, workshops en (online) programma's zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij ik schriftelijk akkoord ben gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties. Het accepteren van een aanbieding en het volbrengen van een bestelling voor een van mijn diensten, houdt in dat je de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen jou en mij, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

3. Totstandkoming

 

Alle prijzen op mijn website zijn vermeld in euro's en zijn inclusief 21% btw. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, ben ik bevoegd de prijzen en overige voorwaarden te wijzigen.

4. Betalingsmogelijkheden

 

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan voldaan worden via iDeal, PayPal of Bancontact.

5. Inschakeling van derden

 

Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval van mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

6. Annuleren

 

Ik doe er alles aan om mijn diensten goed te leveren. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur mij een email op info@studiodett.nl. Samen met jou probeer ik eventuele problemen of klachten op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door mij geleverde diensten binnen veertien dagen na startdatum van levering te annuleren. In dat geval ontvang je alle betalingen terug, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. Ik betaal je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je betaald hebt, tenzij we een andere methode afspreken. Wanneer de door mij geleverde diensten niet binnen veertien dagen na de startdatum worden geannuleerd, geld(en) de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7. Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van mij, van mijn medewerkers en mijn producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ik ben evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van mijn diensten. Mijn aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst of het product. Voor misverstaan, vertragingen of onbehoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en mij, dan wel tussen derden en mij, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en mij, ben ik niet aansprakelijk - tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van mijn kant.

8. Geheimhouding en persoonsgegevens

 

Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ik neem privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

9. Overmacht

 

In een situatie van overmacht worden mijn verplichtingen opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als ik het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen, ongeacht of dit zich voordoet bij mij of bij mijn toeleveranciers.

10. Toepasselijk recht

 

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.